Veelgestelde vragen jongeren 18-

Wanneer moet mijn kind naar de basisschool?

Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dit betekent dat uw kind vanaf 5 jaar verplicht naar school moet. Uw kind mag vanaf 4 jaar naar de basisschool.

Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie?

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. U kunt een boete krijgen als u dit wel doet. Als u in de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk kunt u toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. 

De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden.  

Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? Dan moet u dit kunnen bewijzen:

Als ondernemer moet u kunnen aantonen  dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. Dit heet ook wel een ‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’.
Als werknemer kunt u, als u seizoenswerk doet, bijvoorbeeld een verklaring van uw werkgever overleggen.
Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties
Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties; 
u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie.

Kan mijn kind vrij krijgen voor een bijzondere gebeurtenis?
Uw kind kan vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwelijk. Hiervoor moet u toestemming vragen bij de directeur van de school. De directeur moet zich houden aan de richtlijnen voor bijzonder verlof. De directeur mag maximaal 10 dagen vrij geven.

Bij bijzondere gebeurtenissen kunt u voor meer dan 10 dagen vrij vragen. U moet dan toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Mag een basisschool mijn kind schorsen of verwijderen?

Een basisschool mag uw kind schorsen of verwijderen, bijvoorbeeld als het zich agressief gedraagt. U leest meer in de schoolgids over wanneer de basisschool een kind mag schorsen of verwijderen. 

Een geschorst kind mag tijdelijk geen lessen volgen en mag niet op school komen. Dit geldt ook voor leerlingen die zijn ingeschreven op scholen voor speciaal basisonderwijs. De school mag uw kind maximaal 1 week (5 schooldagen) schorsen.

Bent u het niet eens met de schorsing van uw kind? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt ook een klacht indienen tegen de schorsing. In de schoolgids vindt u informatie over de klachtenregeling.

Een school kan om verschillende redenen een leerling verwijderen. Bijvoorbeeld als:

de school een leerling niet de nodige speciale zorg kan bieden;
de leerling zich voortdurend agressief gedraagt;
er ernstige ruzies zijn (ook als de ouders daarbij betrokken zijn).
Eerst moet het schoolbestuur naar het verhaal van de ouders en de leerkracht luisteren. Dan pas mag de school beslissen over de verwijdering van een leerling.

Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind schorsen of van school sturen?

Een middelbare school mag uw kind maximaal een week schorsen. Uw kind heeft dan tijdelijk geen toegang tot de school of tot bepaalde lessen. Een school mag uw kind ook van school sturen. Schorsen en van school sturen zijn ordemaatregelen. De school moet altijd goed onderbouwen of er voor aanleiding is.

Als de school een leerling wil schorsen, moet de school zich houden aan een aantal regels. De ouders moeten bijvoorbeeld bezwaar kunnen maken. De regels over schorsen en van school sturen staan in artikel 27 van de Wet op het voortgezet onderwijs en in de artikelen 13 en 14 van het Inrichtingsbesluit WVO.

Wil de school uw kind van school sturen? Dan moet de school eerst naar uw verhaal luisteren en naar dat van de leraar of mentor. Ook moet de school met de Inspectie van het Onderwijs overleggen.

Wil de school uw kind van school sturen? Dan moet het schoolbestuur u schriftelijk de reden hiervoor uitleggen. Ook krijgt u informatie over de adviezen en rapporten die zijn gebruikt bij het besluit om uw kind van school te sturen. Als u het er niet mee eens bent, kun u bezwaar maken. Tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift mag de school uw kind de toegang tot school weigeren.

Naar de Geschillencommissie of rechter
Blijft de school bij het besluit uw kind weg te sturen? Dan kunt u naar de Geschillencommissie passend onderwijs stappen. Of u legt de zaak voor aan de rechter. Dat is de bestuursrechter als het gaat om een openbare school. En de civiele rechter als uw kind naar een bijzondere school gaat. Bijzondere scholen geven les vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Bij de rechtszaak heeft u een advocaat nodig.

Eerst nieuwe school zoeken
Wordt uw kind van school gestuurd? Dan moet de school een andere school zoeken voor uw kind. Uw kind is leerplichtig. De school mag uw kind pas definitief van school sturen als een nieuwe school bereid is uw kind toe te laten.

Wie houdt toezicht op de leerplichtwet?
De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Alle scholen moeten ongeoorloofd verzuim (bijvoorbeeld spijbelen) melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Taken leerplichtambtenaar
Leerplichtambtenaren controleren of ouders en jongeren de leerplicht naleven. Een leerplichtambtenaar heeft de volgende taken:

Ouders en leerlingen informeren
De leerplichtambtenaar geeft informatie aan leerlingen en ouders over waarom het belangrijk is om naar school te gaan. En geeft informatie over de gevolgen als leerlingen en ouders zich niet houden aan de Leerplichtwet.

Achterliggende problemen onderzoeken
De leerplichtambtenaar zoekt samen met de school en ouders naar een oplossing. De leerplichtambtenaar kijkt bijvoorbeeld eerst of er achterliggende problemen of zorgen zijn. In dat geval verwijst de leerplichtambtenaar door naar vrijwillige hulpverlening of verplichte hulp. Zoals een wijkteam met verschillende zorgprofessionals.

Proces-verbaal opmaken
Verwijtbaarheid is als de ouders niets of niet genoeg doen om het verzuim te stoppen. Bij verwijtbaarheid kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken tegen de leerling (vanaf 12 jaar) en/of de ouder(s). Dit gebeurt als een leerling lessen blijft missen zonder geldige reden. Ook na een eerdere waarschuwing of verwijzing naar Halt, de organisatie die strafbaar gedrag onder jongeren aanpakt. Een proces-verbaal tegen ouders is ook mogelijk als een jongere niet ingeschreven staat op een school.

Taken scholen: schoolverzuim melden
Alle scholen moeten ongeoorloofd verzuim melden bij het verzuimloket van DUO. Ook moeten scholen goed omgaan met regels over vakantie en vrije dagen, schorsing en verwijdering.

Toezicht door Inspectie van het Onderwijs
De Onderwijsinspectie controleert of scholen zich houden aan de Leerplichtwet 1969. De inspectie doen dat in ieder geval elke 4 jaar. En extra als er signalen zijn dat de school de Leerplichtwet niet naleeft. De inspectie onderzoekt bijvoorbeeld of scholen goed bijhouden of leerlingen aanwezig zijn. Ook controleert de inspectie dan of scholen melding maken bij het verzuimloket van DUO wanneer leerlingen te vaak afwezig zijn zonder geldige reden.

Hoe zit het met de leerplichtwet als mijn kind in Nederland woont en in het buitenland naar school gaat?
Woont u met uw kind in het buitenland en staat u daar als inwoner ingeschreven? Dan valt u niet onder de Nederlandse leerplichtwet.

Woont u in Nederland en gaat uw naar school in een ander land? Dan kunt u vrijstelling van de leerplicht aanvragen. 

Vrijstelling van de leerplicht aanvragen
U vraagt de vrijstelling aan bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Hiervoor heeft u een bewijs van inschrijving nodig van de buitenlandse school. In deze verklaring staat dat uw kind bij de buitenlandse school staat ingeschreven en de school ook regelmatig bezoekt.

De verklaring mag in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. U kunt het document ook door een erkend vertaalbureau in het Nederlands laten vertalen.

Vrijstelling van de Nederlandse leerplicht
Als u vrijstelling heeft gekregen, hoeft u uw kind niet in te schrijven bij een Nederlandse school. U moet wel elk jaar opnieuw aan uw gemeente laten weten dat uw kind in het buitenland naar school gaat.

Wanneer mag school mijn kind uitschrijven?
  • Wanneer de leerling is ingeschreven op een andere school
  • Wanneer de leerling een vrijstelling van schoolinschrijving heeft
  • Wanneer de leerling een startkwalificatie heeft behaald

De school mag een leerling niet uitschrijven omdat de leerling vaak voor langere periodes afwezig is. De school moet dit wel melden bij de leerplichtambtenaar.
De school mag een leerplichtige leerling ook niet uitschrijven tijdens het schooljaar omdat de leerling niet genoeg vooruit gaat op school.

De school mag een leerling wel uitschrijven als de leerling een aantal keer is geschorst en dit niet hielp. Hiervoor moet een procedure worden gevolgd. Ook dan geldt dat de leerling pas wordt uitgeschreven nadat hij op een andere school is ingeschreven.

Voldoet mijn kind aan de leerplichtwet als het thuis onderwijs krijgt?
Nee. In Nederland is de leerplicht gekoppeld aan een schoolplicht. Kinderen zijn verplicht om fysiek op een school of onderwijsinstelling aanwezig te zijn. Ook ouders met een onderwijsbevoegdheid mogen hun kinderen dus niet thuis lesgeven, tenzij ouders zijn vrijgesteld van de inschrijfplicht.

Mag ik met mijn kind een wereldreis maken?
Nee. Leerplichtige en kwalificatie plichtige kinderen moeten elke dag naar school als het geen vakantie is. Een wereldreis is voor de Leerplichtwet geen reden om verlof of vrijstelling te geven. Ook niet als ouders zelf over een onderwijsbevoegdheid beschikken. En ook niet als school bereid is om werk mee te geven.

Mag mijn kind verlof van school krijgen om topsport te beoefenen of om talenten te ontwikkelen?
Nee. De directeur van de school kan soms wel verlof overwegen. Voor topsporters zijn er scholen voor voortgezet onderwijs, de LOOT-scholen (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport). Deze scholen hebben een aangepast lesprogramma voor jonge sporttalenten. Zo is het makkelijker om school en sport te combineren.

Wat kan ik doen als mijn kind het niet de hele dag volhoudt op school?
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool. Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week mag thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Als uw kleuter het nodig heeft, kunt u de vrijstelling uitbreiden met maximaal 5 extra uren. U kunt uw kind dus maximaal 10 uren per week thuishouden tot de 6e verjaardag. Hiervoor heeft u wel speciale toestemming van de schooldirecteur nodig. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen. Het is in het belang van uw kind dat het zo snel mogelijk went aan een volledige schoolweek. 

Waar kan ik terecht als mijn kind uit het buitenland hier naar school moet?
Als uw kind nog (bijna) geen Nederlands spreekt, kan uw kind naar een schakelklas. Dit zijn klassen speciaal voor kinderen die kort in Nederland zijn en de taal nog niet voldoende beheersen voor een gewone klas.

Kinderen van 4-12 jaar kunnen naar de Diamant in Maassluis
Kinderen van 4-12 jaar kunnen naar de Globe in Vlaardingen
Kinderen van 12-18 jaar kunnen naar de Internationale VOS in Vlaardingen of Schiedam
Kinderen van 4-12 jaar kunnen naar de Wereldschool in Schiedam

Wat is de kwalificatieplicht?

De kwalificatieplicht is bedoeld om schooluitval tegen te gaan en de kansen op een baan te vergroten. De kwalificatieplicht houdt in dat leerlingen van 16 tot 18 jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als zij geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger hebben.
De kwalificatieplicht komt na de leerplicht. Die loopt tot en met het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. De kwalificatieplicht duurt tot de dag dat je een startkwalificatie hebt gehaald. Of tot de dag dat je 18 jaar wordt.

Jongeren tussen de 18 en 23 jaar zijn niet meer verplicht om een startkwalificatie te halen of naar school te gaan. Toch vergroot een diploma de kansen op de arbeidsmarkt. Daarom werken scholen en gemeenten samen met RMC-regio's. Een trajectbegeleider RMC helpt bij het terugkeren naar een passende opleiding, of naar een combinatie van school en werk. Of bij het vinden van andere hulp of zorg.

Waarom moet ik een startkwalificatie hebben?

Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Als jongeren van 16 tot 18 jaar val je onder de kwalificatieplicht. Jongeren van 18 tot 23 jaar krijgen hulp van Regionale Meld- en Coördinatiepunt om toch een startkwalificatie te halen.

Kan mijn kind een vrijstelling krijgen?

Ieder leerplichtig kind moet op een school ingeschreven staan. Toch kunnen er gewichtige redenen zijn waarom uw kind niet naar school gaat. In bepaalde gevallen kunt u bij Leerrecht vrijstelling van de inschrijving op een school aanvragen. Hier zijn strikte voorwaarden aan verbonden.

Voor schoolverzuim naar Halt. Wat kan ik verwachten?

Tijdens het Halt-traject reflecteert de jongere op zijn gedrag, kijkt naar de gevolgen van het gedrag en gaat aan de slag met vaardigheden om te kunnen omgaan met risicovolle situaties die kunnen leiden tot verzuim. Ook is het herstellen van hetgeen is gebeurd, bijvoorbeeld door het aanbieden van excuses aan school of ouders, een onderdeel. In sommige gevallen krijgt de jongere een werkopdracht. Ouders of opvoeders worden altijd betrokken bij het Halt-traject.

Op de website van Halt, www.halt.nl , staat meer informatie.

Wat gebeurt er als mijn kind zonder diploma van school gaat?

Leerlingen tussen 16 en 18 jaar mogen alleen stoppen met school, als zij een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 en hoger) hebben. Is dat niet zo? Dan geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat uw kind een voltijdopleiding moet volgen. Als dit niet gebeurt, meldt de school dit aan de gemeente. De leerplichtambtenaar stelt vervolgens een onderzoek in. Dit werkt net zoals bij leerlingen onder 16 jaar.

Kan ik een tussenjaar nemen?

Je mag een tussenjaar nemen wanneer je aan de kwalificatieplicht voldoet en minimaal 16 jaar bent. De overheid verwacht dus dat je minimaal een havo, vwo of MBO-diploma (niveau 2 of hoger) op zak hebt. Heb je dit niet? Dan ben je minimaal tot je 18e verplicht om naar school te gaan.

Heeft mijn kind recht op een studentenreisproduct ( OV-jaarkaart)?

Uw kind krijgt een studentenreisproduct als hij/zij een voltijdopleiding doet aan mbo, hbo of universiteit, ook als hij/zij nog geen 18 jaar is. Zie meer informatie op www.duo.nl.

Ik wil naar het MBO, maar wat is eigenlijk het verschil tussen BOL en BBL?

BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg. Je volgt een voltijds opleiding aan het MBO waarbij je 4 dagen in de week naar school gaat en daarnaast stage loopt. Boven je achttiende verjaardag heb je recht op studiefinanciering om je studie te betalen.
BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Je werkt 4 dagen in de week bij een erkend leerbedrijf en volgt 1 dag in de week les via het ROC. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een leerbaan. Let op:  lang niet alle opleidingen worden aangeboden als BBL-opleiding. De RMC kan je helpen om  de mogelijkheden op een rijtje te zetten.

Een overzicht van alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

Welke scholen zijn er in de regio en kan ik op elke school iedere opleiding volgen?

In deze regio zijn er verschillende MBO scholen die bekend staan als ROC’s. 
Grote ROC’s in deze regio zijn het Albeda College, Zadkine, Mondriaan, Da Vinci College, STC, TCR en GLR. 
ROC’s verzorgen MBO opleidingen op de 4 beroepsniveaus in zowel voltijd (BOL) als via het lerend werken (BBL). Niet alle opleidingen worden op iedere school aangeboden.  Zo kan het zijn dat je voor een opleiding naar een andere plaats moet reizen. Sommige opleidingen worden alleen aangeboden via een Agrarisch Opleidings Centrum (AOC), zoals het Lentiz, het Wellant College en Yuverta. Deze scholen verzorgen opleidingen zoals hovenier, voedseltechnologie, dierenartsassistent, paardenhouderij, paardensport en outdoor.